Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden B&B Puur Drenthe


HERROEPINGSRECHT Puur Drenthe wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn na 14 dagen bedenkperiode. Het herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Puur Drenthe.

1. TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en campingplaatsen en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Puur Drenthe.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ en ‘u’ verstaan: de persoon die met Puur Drenthe een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of overige faciliteiten. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Puur Drenthe wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. RESERVERINGEN

2.1 Puur Drenthe neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2 Puur Drenthe behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.3 Indien Puur Drenthe uw reservering in behandeling neemt, zendt Puur Drenthe u een bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Puur Drenthe.

2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met Puur Drenthe, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Tussen u en Puur Drenthe komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Puur Drenthe  de reservering aan u heeft bevestigd.

2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of campingplaats en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Puur Drenthe niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Puur Drenthe om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Puur Drenthe uw wijzigingen accepteert, zal Puur Drenthe wijzigings-kosten bij u in rekening brengen indien deze wijzigingen 30 dagen of korter voor aanvang van uw verblijf worden aangevraagd.

3.2 Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 30 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie en/of campingplaats het aantal accommodaties en/of campingplaatsen wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 14 van onze Algemene Voorwaarden.

3.4. Indien Puur Drenthe door omstandigheden een wijziging in een door u geboekte reservering dient te maken met betrekken tot locatie of het type kamer, kan Puur Drenthe u een passend alternatief bieden.

4. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met Puur Drenthe.

4.2 Indien u en Puur Drenthe zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Puur Drenthe voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. PRIJZEN

5.1 U bent aan Puur Drenthe verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering.

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Puur Drenthe is verzonden.

5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4 Puur Drenthe heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Puur Drenthe geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

6. EXTRA KOSTEN

6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook reserverings- en afhandelingskosten, bedlinnen en toeristenbelasting verschuldigd.

6.2 De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van het park. U/de huurder bent aan Puur Drenthe te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

7. BETALINGEN

7.1 Binnen 10 dagen na het maken van een reservering dient u het totaal te betalen bedrag te hebben voldaan, of als anders vermeldt op de bevestiging van de reservering.

7.2 Voor de dag van aanvang van het verblijf bij Puur Drenthe dient het volledige reserveringsbedrag te zijn voldaan, als vermeld in de bevestiging van de reservering.

7.3 Bij reserveringen binnen 10 dagen voor aanvang van uw verblijf dient het totaal te betalen bedrag direct bij de reservering te worden voldaan. Als bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Puur Drenthe, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Puur Drenthe u het gebruik van de accommodatie  en/ of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Puur Drenthe, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden

7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Indien(tijdige) betaling uitblijft, is Puur Drenthe gerechtigd de overeenkomst te ontbinden (annuleren). U bent aansprakelijk voor alle schade die Puur Drenthe als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Puur Drenthe in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Puur Drenthe heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing

7.5 Puur Drenthe heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. In uitzondering hierop geldt dat in overleg de accommodatie vanaf 14.00 uur kan worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 11.00 uur verlaten te zijn.

8.2 Indien u de overeenkomst met Puur Drenthe voor langere duur dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Puur Drenthe daarmee akkoord gaat, is Puur Drenthe steeds gerechtigd een andere kamer aan te wijzen.

8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Puur Drenthe. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

9. REGLEMENTEN

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Puur Drenthe voor de accommodatie vastgestelde regels.

9.2 Conform de lokale verordeningen zijn alle gasten, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Puur Drenthe besluiten de gasten niet onder te brengen.

9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website en reservering van Puur Drenthe voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

9.4 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).

9.5 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te huren van Puur Drenthe a €10 per persoon.

9.6 Bij overtreding van de regels opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft Puur Drenthe het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het terrein te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

9.7 Indien Puur Drenthe ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, kan de eigenaar zich te allen tijde toegang tot de accommodatie te verschaffen.

10. HUISDIEREN

10.1 Afhankelijk van de accommodatie worden maximaal één of twee huisdieren van de huurder of gebruikers door Puur Drenthe toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen, dient u dit direct bij reservering op te geven. Door Puur Drenthe zal er een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u zal worden voldaan van €5 per huisdier. Puur Drenthe behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het terrein te weigeren. Huisdieren worden in ieder geval niet toegestaan in enkele types accommodaties.

10.2 Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

 10.3 Voor honden dient een hondenmand te worden meegenomen en voor meegebrachte honden/katten is bescherming tegen vlooien verplicht, waarbij zowel druppels, pillen als eenvlooienband volstaat.

10.4 Gekooide dieren mogen gratis worden meegenomen, mits dit is opgegeven bij de reservering.

10.5 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

10.6 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.

11. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, en voor het gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.

11.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Puur Drenthe en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

12. INTERNETGEBRUIK

12.1 Afhankelijk van de accommodatie biedt Puur Drenmthe de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk of via de kabel.

12.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.

12.3 Puur Drenthe is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

12.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden, dienen de wettelijke regels te respecteren en zich te onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden danwel waarbij schade wordt toegebracht aan Puur Drenthe in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Puur Drenthe als aanbieder van accommodatie.

 12.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/gebruiker danwel degene die de huurder vergezellen, heeft Puur Drenthe het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

12.6 De huurder vrijwaart Puur Drenthe tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Puur Drenthe zouden kunnen (trachten te) verhalen, voorzover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

13. BORGSOM

13.1 Puur Drenthe kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt €100,- per accommodatie.

13.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Puur Drenthe kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen.

13.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Puur Drenthe gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.

13.4 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Puur Drenthe bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

13.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Puur Drenthe op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

14. ANNULERINGSKOSTEN

14.1 Binnen 14 dagen na het maken van de reservering, kan de reservering kosteloos worden omgeboekt tenzij de reservering 28 dagen of korter voor aanvang van uw verblijf is gedaan. Bij annuleren van een bevestigde reservering zonder omboeken, wordt €25 annuleringskosten in rekening gebracht. 

14.2 Indien een reservering wordt geannuleerd na 14 dagen na het maken van de reservering of betrekking heeft op een verblijf dat binnen 28 dagen na reservering zou aanvangen, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van het totaalbedrag en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later het volledige totaalbedrag.

14.3 U kunt zich tegen annuleringsrisico’s verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten bij een verzekeraar.

14.4 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. In dat geval bent u het volledige totaalbedrag verschuldigd.

15. OVERMACHT EN WIJZIGING

15.1 In het geval Puur Drenthe al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan Puur Drenthe binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

15.2 Overmacht aan de zijde van Puur Drenthe bestaat indien Puur Drenthe in de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Puur Drenthe, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

15.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Puur Drenthe het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Puur Drenthe zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

16. OPZEGGING

Puur Drenthe heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

17. AANSPRAKELIJKHEID

17.1 Puur Drenthe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit de accommodatie), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Puur Drenthe of (één van) haar werknemers.

17.2 Puur Drenthe is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

17.3 U/de huurder en iedere gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Puur Drenthe ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het terrein  bevinden.

17.4 U/ de huurder vrijwaart Puur Drenthe voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

17.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

18. KLACHTEN

18.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Puur Drenthe kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw verblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij de eigenaar van Puur Drenthe te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Puur Drenthe, Schoonloerweg 17, 9442 PL Elp, of via o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens en datum verblijf. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

19. TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst tussen u en Puur Drenthe is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20. REISDOCUMENTEN

U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Puur Drenthe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

21. PRIVACY

21.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven.

21.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

21.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: Puur Drenthe, t.a.v. Adressenbeheer, Schoonloerweg 17, 9442 PL Elp, of een e-mail naar .

22. ALGEMEEN

22.1 Puur Drenthe zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.

22.2 Kennelijke druk- en zetfouten binden Puur Drenthe niet.

22.3 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties van algemene voorwaarden.